Групације
Статутом Привредне коморе Војводине и Пословником о раду Одбора Удружења индустрије омогућено је да се у оквиру Удружења индустрије организују групације, као облик деловања свих субјеката који имају исти или сличан пословни интерес и потребу да заједно са другим субјектима, усклађују међусобне односе и обезбеђују заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

У оквиру Удружења индустрије Привредне коморе Војводине формиране су три Групације и  један Савет :

Групација за енергетику и енергетско рударство

Ова Групација бави се тематиком која се тиче привреде у целини. Наиме, важност енергије је толико велика да су теме скоро увек глобално значајне. У раду Групације ПКВ ће покушати да у току ове године да одговор у вези са специфичности АП Војводине и могућности да се потенцијали максимално искористе. Биће покренута питања која су од значаја и за ширу стручну јавност из ове области.

Удруживање енергетике и енергетског рударства у Групацију у оквиру ПКВ, потекла је од иницијативе унутар ПКВ као и угледних компанија које се баве овом делатношћу, и који су сматрали да преко коморског система треба да обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Кроз коморски систем ће се јединствено заступати и штитити интереси чланица Групације за енергетику и енергетско рударство према државним органима, органима локалне смоуправе и другим институцијама система.

У оквиру коморског система Групација за енергетику и енергетско рударство ће се укључивати у јавну расправу у поступку доношења закона и других прописа који се односе на положај компанија које се баве овом делатношћу.

У оквиру активност коморског система у целини, служба Удружења индустрије ће у сарадњи са Групацијом за енергетику и енергетско рударство анализирати мере економске политике и укључивати се у предлагање актуелних мера којима треба да се унапреди пословање у овој делатности.

Кроз различите облике активности, (саветовања, семинаре, едукације, сајмови и сл.) Удружење индустрије ПКВ ће обезбеђивати услугу организације чланицама Групације за енергетику и енергетско рударство.

Циљ ПКВ јесте, да се преко Групације за енергетику и енергерско рударство промовише ова перспективна привредна грана.

Проф Золтан Заварго  „ Енеф Кластер“- председник Групације за енергетику и енергетско рударство

Мејл Групације за енергетику и енергетско рударство: industrija@pkv.rs

Групација за металну и електро индустрију

Овај сектор је показао виталност и способност да се докаже на веома озбиљним тржиштима и ПКВ је уверена да ће тако бити и у будућности, те је сходно наведеном покренута иницијатива за формирање Групације за металну и електро индустрију.

Групација ће заступаћи интересе својих чланица кроз успостављање контакта са државним органима и другим институцијама које утичу на пословање. Заједнички циљ је стварање такве пословне климе где ће привредни субјекти моћи да покажу и тржишно потврде свој квалитет, креативност и рад.

Групацију сачињавају представници предузећа и произвођачa, који се баве металном е електро индустријом.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

ЗОРАН ПЕКЕЗ ВМЦ Темерин, председник Групације за металну и електро индустрију.

Мејл Групације за металну и електро индустрију: industrija@pkv.rs

Групацијa за грађевинарство, индустрија греађевинског материјала и стамбена индустрија

Групација за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену индустрију представља веома развијен сегмент са широким бројем компанија. На овом тржишту је увек веома динамично, јер је њихово пословање у директној вези са целокупним развојем привреде, развојем инфраструктуре, потрошњом и дугорочним кредитирањем. У Групацији су присутни значајни представници сва три саставна сегмента овог тела.

Групација ће се трудити да максимално заштити интересе свих чланица кроз успостављање контакта са државним органима и другим институцијама које утичу на пословање како би се дошло до најквалитетнијих законских и подзаконских аката у овој области. Осим тога, биће обухваћена су и друга важна питања за функционисање овог сектора од чијег развоја зависи велики број других привредних субјеката.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

Мирко Тривуновић „  Градитељ НС“- председник Групације за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала и стамбену индустрију

Мејл Групације за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену индустрију : industrija@pkv.rs

Савет за цикуларну економију

Савет за циркуларну економију је стручно консултативно тело управног Одбора привредне коморе Војводине чијим радом координира Удружење индустрије . Циркуларна економија је нови концепт коришћења ресурса планете Земље којим се кроз нове методе – управљање отпадом и рециклажа , интегришу у економију са циљем веће искоришћености ограничених ресурса са циљем обнове екосистема. Коначан циљ циркуларне економије је нула отпада .

Задаци савета

  • Разматрају се питања везана за приступ који интегрише економију и систем управљања отпадом
  • Ради на побољшању реалног стања у областима управљања комуналним и индустријским отпадом , опасним отпадом , отпадним водама и другим питањима везаним за циркуларну економију
  • Припрема развојне пројекте из области циркуларне економије
  • Припрема и води едукације на тему циркуларне економије

Владимир Драговић „ DRA Group“ – председник Савета за циркуларну економију

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!