недеља, 25 октобар, 2020

ГрупацијеСтатутом Привредне коморе Војводине и Пословником о раду Одбора Удружења пољопривреде омогућено је да се у оквиру Удружења пољопривреде организују групације, као облик деловања свих субјеката који имају исти или сличан пословни интерес и потребу да заједно са другим субјектима, усклађују међусобне односе и обезбеђују заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

У оквиру Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине формиране су три Групације:

Групација произвођача грожђа и вина

У Војводини према подацима Статистике површине под виноградина заузимају око 5.000 хектара, на којима се углавном гаје винске сорте. Последњих година све више су заступљене висококвалитетне винске сорте. Велики напредак је учињен на унапређењу технологије производње у виноградарству и на подизању квалитета вина, као и на производњи вина географског порекла. Знање и ангажовање постоји код винара и виноградара, тако да се у будућности може очекивати ширење површина под виновом лозом и провећање прозводње вина.

Удруживање виноградара и винара у Групацију у оквиру ПКВ, потекла је од иницијативе једног броја угледних винара, који су сматрали да преко коморског система треба да обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Кроз коморски систем ће се јединствено заступати и штитити интереси чланица Групације произвођача грожђа и вина према државним органима, органима локалне смоуправе и другим институцијама система.

У оквиру коморског система Групација произвођача грожђа и вина ће се укључивати у јавну расправу у поступку доношења закона и других прописа који се односе на положај произвођача грожђа и вина.

У оквиру активност коморског система у целини, служба Удружења пољопривреде ће у сарадњи са Групацијом произвођача грожђа и вина анализирати мере економске политике и укључивати се у предлагање актуелних мера којима треба да се унапреди пословање произвођача грожђа и вина.

Кроз различите облике активности, (саветовања, семинаре, едукације, сајмови и сл.) Удружење пољопривреде ПКВ ће обезбеђивати услугу организације чланицама Групацији произвођача грожђа и вина.

Циљ ПКВ када је удруживање војвођанских винара у питању јесте, да се преко Групације произвођача грожђа и промовише ова перспективна привредна грана.

БОЈАН МАНДИЋ Винарија „Веранда“, Ириг – председник Групације произвођача грожђа и вина

Мејл Групације произвођача грожђа и вина: poljoprivreda@pkv.rs

Групација за органску производњу

У АП Војводини укупне површине под органском производњом износе 7.706 хектара, а у структури органске производње 1/3 од укупних површина чине житарице, затим воће 1/4 и индустријско биље док је ниско учешће поврћа, свега 1%. Када је у питању сточарска производња, још увек је мали број грла.

Једна од производних шанси АП Војводине у примарној пољопривреди је традиционална производња без ГМО организама као и органска производња. Предности ове производње су вишеструке зато што ће производи војвођанских пољопривредника бити више вредновани како на нашем тако и на иностраном тржишту. Тражња за органским производима на тржишту ЕУ је велика, па је тако 70% од укупног извоза органске хране из Србије усмерено на ово тржиште.

Имајући у виду даље повећавање површина под органским производима и могућност пласмана на иностарном тржишту, постојала потреба да се у оквиру Удружења пољопривреде оснује Групације за органску производњу.

Групацију сачињавају представници предузећа и произвођачa, који се баве производњом органских производа.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

Проф.др ЉУБИНКО ЈОБАНОВИЋ „Едуконс“ факултет еколошке пољопривреде Сремска Каменица, председник Групације за органску производњу

Мејл Групације за органску производњу: poljoprivreda@pkv.rs

Групацијa за сточарство и ратарство

Сточарство представља најинтензивнију грану пољопривредне производње и има вишеструки значај, како за произвођаче тако и за потрошаче. Ова производња представља основу повећања интензивности пољопривредне производње а њен развој даје основу за изградњу широке палете прерађивачких капацитета. Основ за развој сточарства је биљна производња, а сточарска производња, као виша фаза производње је уједно и покретач развоја биљне као и укупне пољопривредне производње. Оснивањем групације за сточарство и ратарство у ПКВ, створила се могућност за указивање и могуће решавање проблема у овој, веома важној грани пољопривреде.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

БРАНКИЦА КОЗОМОРА – Научни институт за репродукцију и вештачко осемењавање домаћих животиња Темерин, Темерин – председник Групације за сточарство и ратарство

Мејл Групације за сточарство и ратарство: poljoprivreda@pkv.rs

Copyright © 1998.-2020. Привредна комора Војводине.

Don`t copy text!