Групације

Статутом Привредне коморе Војводине и Пословником о раду Одбора Удружења пољопривреде омогућено је да се у оквиру Удружења пољопривреде организују групације, као облик деловања свих субјеката који имају исти или сличан пословни интерес и потребу да заједно са другим субјектима, усклађују међусобне односе и обезбеђују заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

У оквиру Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине формиране су четири Групације:

Групација произвођача грожђа и вина

Удруживање виноградара и винара у Групацију у оквиру ПКВ, потекла је од иницијативе једног броја угледних винара, који су сматрали да преко коморског система треба да обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Кроз коморски систем ће се јединствено заступати и штитити интереси чланица Групације произвођача грожђа и вина према државним органима, органима локалне смоуправе и другим институцијама система.

У оквиру коморског система Групација произвођача грожђа и вина ће се укључивати у јавну расправу у поступку доношења закона и других прописа који се односе на положај произвођача грожђа и вина.

У оквиру активности  коморског система у целини, служба Удружења пољопривреде ће у сарадњи са Групацијом произвођача грожђа и вина анализирати мере економске политике и укључивати се у предлагање актуелних мера којима треба да се унапреди пословање произвођача грожђа и вина.

Кроз различите облике активности, (саветовања, семинаре, едукације, сајмове и сл.) Удружење пољопривреде ПКВ ће обезбеђивати услугу организације чланицама Групације произвођача грожђа и вина.

БОЈАН МАНДИЋ Винарија „Веранда“, Ириг – председник Групације произвођача грожђа и вина

Мејл Групације произвођача грожђа и вина: poljoprivreda@pkv.rs

Групација за органску производњу

Једна од производних шанси АП Војводине у примарној пољопривреди је традиционална производња без ГМО организама као и органска производња. Предности ове производње су вишеструке зато што ће производи војвођанских пољопривредника бити више вредновани како на нашем тако и на иностраном тржишту. Тражња за органским производима на тржишту ЕУ је велика. Имајући у виду  могућност пласмана на иностарном тржишту, постојала потреба да се у оквиру Удружења пољопривреде оснује Групација за органску производњу.

Групацију чине представници предузећа и произвођачa, који се баве производњом органских производа.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

Проф.др ЉУБИНКО ЈОВАНОВИЋ „Едуконс“ Факултет еколошке пољопривреде Сремска Каменица, председник Групације за органску производњу

Мејл Групације за органску производњу: poljoprivreda@pkv.rs

Групацијa за сточарство и ратарство

Сточарство представља најинтензивнију грану пољопривредне производње и има вишеструки значај, како за произвођаче тако и за потрошаче. Ова производња представља основу повећања интензивности пољопривредне производње, а њен развој даје основу за изградњу широке палете прерађивачких капацитета. Основ за развој сточарства је биљна производња, а сточарска производња, као виша фаза производње је уједно и покретач развоја биљне као и укупне пољопривредне производње. Оснивањем групације за сточарство и ратарство у ПКВ, створила се могућност за указивање и могуће решавање проблема у овој, веома важној грани пољопривреде.

Послови и задаци Групације су:

– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

БРАНКИЦА КОЗОМОРА – Научни институт за репродукцију и вештачко осемењавање домаћих животиња Темерин, Темерин – председник Групације за сточарство и ратарство

Мејл Групације за сточарство и ратарство: poljoprivreda@pkv.rs

Групација за пчеларство

Пчелари са територије АП Војводине удружили су се у Групацију у оквиру ПКВ, с циљем да преко коморског система обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Групација за пчеларство се бави питањима од интереса за унапређење пословања производње меда.

Послови и задаци Групације су:

– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију

– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;

– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

РАДОМИР ВЛАЧО – пчелар из Сечња – председник Групације за пчеларство

Мејл Групације за пчеларство: poljoprivreda@pkv.rs

ОЛГА ЧУРОВИЋ ПЗ „Индустријско биље“ Нови Сад – председник Одбора Удружења пољопривреде

 

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!