utorak, 18 februar, 2020

GrupacijeStatutom Privredne komore Vojvodine i Poslovnikom o radu Odbora Udruženja poljoprivrede omogućeno je da se u okviru Udruženja poljoprivrede organizuju grupacije, kao oblik delovanja svih subjekata koji imaju isti ili sličan poslovni interes i potrebu da zajedno sa drugim subjektima, usklađuju međusobne odnose i obezbeđuju zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

U okviru Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine formirane su tri Grupacije:

Grupacija proizvođača grožđa i vina

U Vojvodini prema podacima Statistike površine pod vinogradina zauzimaju oko 5.000 hektara, na kojima se uglavnom gaje vinske sorte. Poslednjih godina sve više su zastupljene visokokvalitetne vinske sorte. Veliki napredak je učinjen na unapređenju tehnologije proizvodnje u vinogradarstvu i na podizanju kvaliteta vina, kao i na proizvodnji vina geografskog porekla. Znanje i angažovanje postoji kod vinara i vinogradara, tako da se u budućnosti može očekivati širenje površina pod vinovom lozom i provećanje prozvodnje vina.

Udruživanje vinogradara i vinara u Grupaciju u okviru PKV, potekla je od inicijative jednog broja uglednih vinara, koji su smatrali da preko komorskog sistema treba da obezbede zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

Kroz komorski sistem će se jedinstveno zastupati i štititi interesi članica Grupacije proizvođača grožđa i vina prema državnim organima, organima lokalne smouprave i drugim institucijama sistema.

U okviru komorskog sistema Grupacija proizvođača grožđa i vina će se uključivati u javnu raspravu u postupku donošenja zakona i drugih propisa koji se odnose na položaj proizvođača grožđa i vina.

U okviru aktivnost komorskog sistema u celini, služba Udruženja poljoprivrede će u saradnji sa Grupacijom proizvođača grožđa i vina analizirati mere ekonomske politike i uključivati se u predlaganje aktuelnih mera kojima treba da se unapredi poslovanje proizvođača grožđa i vina.

Kroz različite oblike aktivnosti, (savetovanja, seminare, edukacije, sajmovi i sl.) Udruženje poljoprivrede PKV će obezbeđivati uslugu organizacije članicama Grupaciji proizvođača grožđa i vina.

Cilj PKV kada je udruživanje vojvođanskih vinara u pitanju jeste, da se preko Grupacije proizvođača grožđa i promoviše ova perspektivna privredna grana.

BOJAN MANDIĆ Vinarija „Veranda“, Irig – predsednik Grupacije proizvođača grožđa i vina

Mejl Grupacije proizvođača grožđa i vina: poljoprivreda@pkv.rs

Grupacija za organsku proizvodnju

U AP Vojvodini ukupne površine pod organskom proizvodnjom iznose 7.706 hektara, a u strukturi organske proizvodnje 1/3 od ukupnih površina čine žitarice, zatim voće 1/4 i industrijsko bilje dok je nisko učešće povrća, svega 1%. Kada je u pitanju stočarska proizvodnja, još uvek je mali broj grla.

Jedna od proizvodnih šansi AP Vojvodine u primarnoj poljoprivredi je tradicionalna proizvodnja bez GMO organizama kao i organska proizvodnja. Prednosti ove proizvodnje su višestruke zato što će proizvodi vojvođanskih poljoprivrednika biti više vrednovani kako na našem tako i na inostranom tržištu. Tražnja za organskim proizvodima na tržištu EU je velika, pa je tako 70% od ukupnog izvoza organske hrane iz Srbije usmereno na ovo tržište.

Imajući u vidu dalje povećavanje površina pod organskim proizvodima i mogućnost plasmana na inostarnom tržištu, postojala potreba da se u okviru Udruženja poljoprivrede osnuje Grupacije za organsku proizvodnju.

Grupaciju sačinjavaju predstavnici preduzeća i proizvođača, koji se bave proizvodnjom organskih proizvoda.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

Prof.dr LJUBINKO JOBANOVIĆ „Edukons“ fakultet ekološke poljoprivrede Sremska Kamenica, predsednik Grupacije za organsku proizvodnju

Mejl Grupacije za organsku proizvodnju: poljoprivreda@pkv.rs

Grupacija za stočarstvo i ratarstvo

Stočarstvo predstavlja najintenzivniju granu poljoprivredne proizvodnje i ima višestruki značaj, kako za proizvođače tako i za potrošače. Ova proizvodnja predstavlja osnovu povećanja intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje a njen razvoj daje osnovu za izgradnju široke palete prerađivačkih kapaciteta. Osnov za razvoj stočarstva je biljna proizvodnja, a stočarska proizvodnja, kao viša faza proizvodnje je ujedno i pokretač razvoja biljne kao i ukupne poljoprivredne proizvodnje. Osnivanjem grupacije za stočarstvo i ratarstvo u PKV, stvorila se mogućnost za ukazivanje i moguće rešavanje problema u ovoj, veoma važnoj grani poljoprivrede.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

BRANKICA KOZOMORA – Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Temerin, Temerin – predsednik Grupacije za stočarstvo i ratarstvo

Mejl Grupacije za stočarstvo i ratarstvo: poljoprivreda@pkv.rs

Copyright © 1998.-2019. Privredna komora Vojvodine.