Удружење пољопривреде

Удружење пољопривреде Привредне коморе Војводине је основни облик организовања и рада у комори оних чланица коморе чија је основна делатност пољопривреда

Удружење пољопривреде Привредне коморе Војводине обавља следеће послове:

– Учествује у организовању јавних расправа на предлоге закона и других прописа из области пољопривреде

– Организује сајмове и друге манифестације од значаја за пољопривреду

– Заступа интересе чланова Одбора и Групација, водећи рачуна о интересу привреде у целини

– Организује и обезбеђује услове за договарање и сусрете привредника ради утврђивања и заузимања заједничких ставова и предлога и успостављања пословних веза

– Организује и координира предавања, семинара и специјализованих куресева ради усавршавања и обуке чланова који се баве пољопривредном производњом

– Прати и анализира стање у пољопривредној производњи и предлаже мере ради унапређивања услова рада и пословања својих чланова

– Обавља и друге послове и задатаке којима се развија и унапређује пословање пољопривреде

Питања из делокруга Удружења разматра и решава Одбор Удружења, као орган Удружења. О питањима која разматра, Одбор Удружења утврђује ставове и доноси одлуке, закључке и препоруке. Покреће иницијативе пред покрајинским органима за уређење питања из области пољопривреде.

Мејл Удружења пољопривреде је: poljoprivreda@pkv.rs

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!