понедељак, 23 новембар, 2020

ГРУПАЦИЈЕ

Групација је облик непосредног повезивања чланова Коморе у оквиру Удружења услуга , ради разматрања и предлагања ставова о питањима од њиховог интереса, водећи рачуна о интересима привреде у целини. Одбор удружења услуга је донео Одлуку о образовању 5 групација.

 

ГРУПАЦИЈА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ
E-mail: grupacijator@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:
– праћење прописа из области ТОР-а и активно учешће у изради и доношењу истих
– прикупљање и објављивање информација из области ТОР-а у циљу обавештавања јавности и спречавања злоупотреба
– повезивање Групације са сличним или истим телима и удружењима у земљи и иностранству
– кроз сарадњу са медијима да се појача утицај на јавност и подигне свест о значају безбедног транспорта опасне робе
-текућа проблематика учесника у ТОР-размена искустава из свакодневне праксе, предлагање решења у циљу превазилажења проблема са којима се сусрећу учесници у ТОР

Јелена Ходак, PR Savhem Novi Sad – председник Групације

 

ГРУПАЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ
E-mail:grupacijatrgovine@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

-праћење и анализирање привредних кретања и предлагање мера за унапређење услова рада и пословања својих чланова
-предлагање измена и допуна законских и подзаконских аката у области трговине и праћење ефеката њихове примене у пракси
-учествовање у јавним расправама
-предлаже мере пословне политике које утичу на пословање трговинских предузећа /порези, цене, контроле квалитете, заштите потрошача, итд.
-подстиче трговинска предузећа у тражењу нових тржишта, нових купаца и новог начина рада

Споменко Ђордан, Univerexport DOO Novi Sad – председник Групације

 

ГРУПАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
E-mail:grupacijaturizam@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

– Праћење и анализа пословања туристичко-угоститељске привреде
– Организовање пословних сусрета привредних субјеката у циљу повезивања са привредним субјектима у земљи и иностранству
– Организовање наступа на сајмовима у земљи и иностранству и манифестацијама од посебног интереса за ову делатност
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапредјења рада и пословања
– Информисање привредних субјеката о могућностима коришћења средстава из фондова намењених овој грани привреде
– Организовати обуке и тренинге у циљу стицања специфичних знања, способности и вештина
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације

Борис Еремић, председник Kompas tourism&travel Novi Sad

 

ГРУПАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ПРИВРЕДУ
E-mail:grupacijakomunalno@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:
-разматрање текуће проблематике у раду јавно комуналних предузећа
– упознавање чланица групације о прописима усаглашеним са прописима ЕУ
-достављање информација релевантних за обављање комуналне делатности, приватизацију као и едукацију запослених у комуналној делатности (одржавање стручних скупова, семинара и сл)
-разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапредјења рада и пословања

Дјордјевић Снежана, председница JKP „Zelenilo i čistoća“ Zrenjanin

 

ГРУПАЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
E-mail:grupacijaknjigovodje@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

-унапређење квалитета рада у струци и подизање нивоа у вођењу пословних књига привредних субјеката
-едукација радника рачуноводствених агенција
-промовисање предности дуалног школовања у односу на класично образовање
– активно учешће у формулисању предлога решења за промене законских прописа и рачуноводствене праксе, кроз ангажовање у јавним расправама, семинарима и другим скуповима
-организација округлих столова и стручних скупова

Беара Јован , 3D ART – председник Групације

 

САВЕТ ЗА  ЗАНАТСТВО, СТАРЕ ЗАНАТЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

-Основни задатака овог Савета је и подизање свести о значају очувања и унапређења традиционалних вредности старих заната, нематеријалног културног наслеђа Војводине.

– Развоја предузетништва  постаје све важнији фактор у укупној привредној активности наше земље.

-Савет  своје активности усмерава на стварање што повољнијег амбијента пословања и унапређења положаја занатлија и предузетника и  промоцији њихових производа и услуга

-Савет отвара могућност зазаједничко деловање у правцу остваривања основне статусне улоге и позиције како предузетника и њихових удружења.

Славко Новаковић из Удружење самосталних  занатлија Новог Сада, председник савета.

E-mail: komora.aktuelno@pkv.rs

 

СЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И БАНКАРСКЕ ПОСЛОВЕ, ОСИГУРАЊЕ И ПЕНЗИОНЕ ПОСЛОВЕ   ФОНДОВЕ

-Секција је усмерена на праћење примене прописа, покретање иницијатива за њихово унапређење, сарадњу и дијалог са Министарством финасија , Народном банком Србије и другим надлежним институцијама и организацијама са циљем унапређења амбијента у коме банке , осигуравајуће куће , друштва за управљање добровољним пензијским фондовима послују чиме би се истовремено подигао ниво и квалитет услуге који је привредним субјектима потребан.

-Секција ће омогућити међусобну размену искустава и информацијау циљу унапређења пословне праксе , праћење актуелних трендова на тржишту, организације конференција, саветовања, округлих столова ,семинара , дебата и расправа по свим актуелним питањима из овог сегмента услужних делатности.

Добривоје Марковић из ДДОР Гарант Ад , председник секције.

E-mail: komora.aktuelno@pkv.rs

Copyright © 1998.-2020. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!