Групације

Групација је облик непосредног повезивања чланова Коморе у оквиру Удружења услуга , ради разматрања и предлагања ставова о питањима од њиховог интереса, водећи рачуна о интересима привреде у целини. Одбор удружења услуга је донео Одлуку о образовању пет  групација, једног Савета и једне Секције.

Групација за транспорт опасне робе

Послови и задаци Групације су:

– праћење прописа из области ТОР-а и активно учешће у изради и доношењу истих

– прикупљање и објављивање информација из области ТОР-а у циљу обавештавања јавности и спречавања злоупотреба

– повезивање Групације са сличним или истим телима и удружењима у земљи и иностранству

– кроз сарадњу са медијима да се појача утицај на јавност и подигне свест о значају безбедног транспорта опасне робе

-текућа проблематика учесника у ТОР-размена искустава из свакодневне праксе, предлагање решења у циљу превазилажења проблема са којима се сусрећу учесници у ТОР

Јелена Ходак, PR“ SAVHEM“ Нови Сад  – председница  Групације за транспорт опасне робе

E-mail: grupacijator@pkv.rs

Групација за трговину

Послови и задаци Групације су:

-праћење и анализирање привредних кретања и предлагање мера за унапређење услова рада и пословања својих чланова

-предлагање измена и допуна законских и подзаконских аката у области трговине и праћење ефеката њихове примене у пракси

-учествовање у јавним расправама

-предлаже мере пословне политике које утичу на пословање трговинских предузећа /порези, цене, контроле квалитете, заштите потрошача, итд.

-подстиче трговинска предузећа у тражењу нових тржишта, нових купаца и новог начина рада

Споменко Ђордан,  „OKSA d.o.o. „ Novi Sad – председник Групације за трговину

E-mail: grupacijatrgovine@pkv.rs

Групација за туризам и угоститељство

Послови и задаци Групације су:

– Праћење и анализа пословања туристичко-угоститељске привреде

– Организовање пословних сусрета привредних субјеката у циљу повезивања са привредним субјектима у земљи и иностранству

– Организовање наступа на сајмовима у земљи и иностранству и манифестацијама од посебног интереса за ову делатност

– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију

– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања

– Информисање привредних субјеката о могућностима коришћења средстава из фондова намењених овој грани привреде

– Организује обуке и тренинге у циљу стицања специфичних знања, способности и вештина

– Разматрање других питања од значаја за рад Групације

Борис Еремић,“ Kompas tourism&travel“ Novi Sad- председник Групације за туризам и угоститељство

E-mail: grupacijaturizam@pkv.rs

Групација за комунално стамбену привреду

Послови и задаци Групације су:

-разматрање текуће проблематике у раду јавно комуналних предузећа

-упознавање чланица групације о прописима усаглашеним са прописима ЕУ

-достављање информација релевантних за обављање комуналне делатности, приватизацију као и едукацију запослених у комуналној делатности (одржавање стручних скупова, семинара и сл.)

-разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапредјења рада и пословања

Ђорђевић Снежана,  ЈКП „ Зеленило и чистоћа“ Зрењанин – председница Групације за комунално стамбену делатност

E-mail: grupacijakomunalno@pkv.rs

Групација за рачуноводствене послове

Послови и задаци Групације су:

-унапређење квалитета рада у струци и подизање нивоа у вођењу пословних књига привредних субјеката

-едукација радника рачуноводствених агенција

-промовисање предности дуалног школовања у односу на класично образовање

-активно учешће у формулисању предлога решења за промене законских прописа и рачуноводствене праксе, кроз ангажовање у јавним расправама, семинарима и другим скуповима

-организација округлих столова и стручних скупова

Јован Беара  „ 3D ART“ Нови Сад – председник Групације за рачуноводствене послове

E-mail: grupacijaknjigovodje@pkv.rs

Савет за  занатство, старе занате и предузетништво

-Основни задатак овог Савета је  подизање свести о значају очувања и унапређења традиционалних вредности старих заната, нематеријалног културног наслеђа Војводине.

-Развој предузетништва  постаје све важнији фактор у укупној привредној активности наше земље.

-Савет  своје активности усмерава на стварање што повољнијег амбијента пословања и унапређења положаја занатлија и предузетника и  промоцији њихових производа и услуга

-Савет отвара могућност за заједничко деловање у правцу остваривања основне статусне улоге и позиције како предузетника тако  и њихових удружења.

Славко Новаковић , Удружење самосталних  занатлија Новог Сада – председник Савета за занатство, старе занате и предузетништво

E-mail: preduzetnistvo@pkv.rs

Секција за финансијске и банкарске послове, осигурање и пензионе послове  и  фондове

-Секција је усмерена на праћење примене прописа, покретање иницијатива за њихово унапређење, сарадњу и дијалог са Министарством финасија , Народном банком Србије и другим надлежним институцијама и организацијама са циљем унапређења амбијента у коме банке , осигуравајуће куће , друштва за управљање добровољним пензијским фондовима послују чиме би се истовремено подигао ниво и квалитет услуге који је привредним субјектима потребан.

-Секција ће омогућити међусобну размену искустава и информација у циљу унапређења пословне праксе , праћење актуелних трендова на тржишту, организације конференција, саветовања, округлих столова ,семинара , дебата и расправа по свим актуелним питањима из овог сегмента услужних делатности.

Добривоје Марковић „  ДДОР Гарант Ад „  –  председник Секције за финансијске и банкарске послове, осигурање и пензионе послове и фондове

E-mail: sfbop@pkv.rs

Секција за креативне индустрије

-Секција за креативне индустрије има за циљ да на ефикасан начин подржи даљи развој креативног сектора у Војводини и да омогући препознатљивост и заступљеност привредних субјеката и појединаца у овој области. Рад секције се заснива на комбиновању елемената креативности и бизниса у циљу остваривања економског развоја и промоције војвођанске привреде и туристичке понуде.

Секција за креативне индустрије:

-прати примене прописа и покреће иницијативе за њихово унапређење и измене постојећих законских регулатива

-омогућава међусобну размену искустава и информација у циљу унапређења пословне праксе

-заступа интересе привредних субјеката и удружења из сектора креативне индустрије

-организује конференције, обуке и семинаре, форуме и јавне расправе из области креативне индустрије

E-mail: kreativneindustrije@pkv.rs

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!