Удружење услуга

Удружење услуга је основни облик организовања и рада у Привредној комори Војводине грански повезаних чланова коморе, ради остваривања заједничких интереса за поједине гране привреде.Чланови коморе су организовани у Удружењу услуга према претежној делатности коју обављају. Према одлуци о организовању чланова ПКВ у гранска удружења, у Удружењу услуга организовани су чланови ПКВ из делатности: трговине, туризма, електронских комуникација и информационо друштво, саобраћаја, банкарства , осигурања и других финансијских институција, креативне индустрије, стручне, научне и техничке делатности, приватно обезбеђење и остале услужне делатности,комуналне делатности .

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА УСЛУГА

-организује и реализује седнице Одбора удружења услуга и групација

-прати и анализира текућа кретања у одређеном сектору привреде и заступа интересе и предлаже мере за унапређење привредног амбијента и побољшање услова пословања

-организује јавне расправе на текст нацрта закона и подзаконских аката у сарадњи са ресорним министарствима

-разматра и даје образложене ставове чланова Удружења органима коморе на нацрте закона и других прописа, иницијатива , са становишта њиховог утицаја на услове пословања и развој појединих делатности

-организује посете и наступе привреде на сајмовима

-организује пословне форуме и Б2Б сусрете у циљу повезивања привредних друштава са потенцијалним партнерима у земљи и иностранству

-организује едукације, обуке и друге видове стручног усавршавања

-информише чланове удружења о подстицајним и кредитним средствима из домаћих извора

ОДБОР УДРУЖЕЊА УСЛУГА

Одбор удружења услуга је орган Удружења услуга који разматра и решава питања из делокруга удружења која су од заједничког интереса за чланове Коморе који припадају Удружењу. Одбор удружења услуга ПКВ чине представници привредних друштава која припадају делатностима саобраћаја, трговине, комуналне делатности и туризма.

Одбор удружења услуга има 15. чланова.

Игор Прља  ЈП „ Суботица- транс “ Суботица – председник Одбора Удружења услуга

Copyright © 1998-2022. Привредна комора Војводине

Don`t copy text!